PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY i ZWROTU TOWARU W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA


1. Z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w nieprzekraczalnym terminie 30 dni bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającego oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora podany w pkt II.2 Regulaminu (sklep@
domers.pl)
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedającego podany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wysłanym na e-mail Klupującego lub na Koncie Sprzedającego w Sklepie na adres e-mail Administratora podany w pkt II.2 Regulaminu (sklep@domers.pl
)
c) osobiście w siedzibie Sprzedającego podany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wysłanym na e-mail Klupującego w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora: na adres e-mail Administratora podany w pkt II.2 Regulaminu.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru można pobrać TUTAJ. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej do Konsument zostanie niezwłocznie wygenerowany e-mail potwierdzający otrzymanie przez Sprzedającego oświadczenia.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli zamówienie dotyczy wielu Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Jednak jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie ma obowiązku zwracania Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wysłanym na e-mail Klupującego oraz w formie elektronicznej lub na Koncie Sprzedającego w Sklepie. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar należy zwrócić wraz z dokumentem zakupu (paragon lub faktura VAT)

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA ( do zakładki dot zamówień neistandardowych)

Konsument nie ma prawa odstąpienie w trybie wskazanym w pkt IX Regulaminu Sklepu Internetowego ( w związku z zawarciem umowy na odległość i poZa lokalem Sprzedającego) od umowy , której przedmiotem są Towary niestandardowe, tj. wykonywane wg specyfikacji określonej przez Klienta (np. meble, rolety, firany szyte na miarę, serwisy obiadowe produkowane na indywidualne zamowienie klienta, dywany na wymiar itp.)

USTAWA

z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta 1

Art. 38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.